Ann Brusseel vraagt aandacht voor dieren in het verkeer

Dieren onder de wielen

Eerder dit jaar stelde ik al verschillende vragen over dierlijke verkeersslachtoffers en het project 'Dieren onder de wielen' van de Vlaamse gemeenschap, Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen. Via de website ‘dierenonderwielen.be  kan je waarnemingen van dierlijke verkeersslachtoffers invoeren en consulteren.

Dieren onder de wielen

Eerder dit jaar stelde ik al verschillende vragen over dierlijke verkeersslachtoffers en het project 'Dieren onder de wielen' van de Vlaamse gemeenschap, Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen. Via de website ‘dierenonderwielen.be  kan je waarnemingen van dierlijke verkeersslachtoffers invoeren en consulteren.

Met de telling wil ‘dierenonderdewielen.be’ in kaart brengen hoeveel faunaslachtoffers er op onze wegen vallen, welke soorten verkeersgevoelig zijn en waar in het Vlaamse wegennet de belangrijkste knelpunten liggen. Ondertussen is het eerste jaar van “Dieren onder de wielen” afgelopen.

Ann Brusseel: "Ik vroeg minister Schauvliege naar de voorlopige resultaten."

Resultaten

Minister Schauvliege verwees mij voor de resultaten door naar het antwoord op de schriftelijke vraag 447 van Herman Schueremans. Een overzicht van waarnemingen per weg is bijvoorbeeld terug te vinden via http://waarnemingen.be/vs_top10_weg.php. Uiteraard is ook een verwerking van meer gedetailleerde informatie per weg en per wegdeel mogelijk. Die verwerking moet natuurlijk gepaard gaan met een interpretatie van de gegevens op het gebied van bijvoorbeeld ecologie, gedrag van de betrokken diersoorten, van de opbouw van de weg en de verkeersintensiteit, maar ook van de onderzoekintensiteit en de dichtheid van de verzamelde gegevens. Die doorgedreven evaluatie is voorzien op het einde van dit project.

Na afronding van het project, in 2012, zal een studiedag georganiseerd worden om de resultaten van dit project bekend te maken. Uiteraard zal dan worden ingegaan op alle resultaten die op een wetenschappelijk verantwoorde manier uit de verzamelde gegevens kunnen worden afgeleid.

Mogelijke maatregelen

Op heel wat plaatsen zijn reeds ontsnipperingsprojecten uitgevoerd. Dat gebeurt zowel langs wegen als waterwegen. Langs wegen gaat het daarbij over ecotunnels, ecoduikers en/of ecoducten. Om dieren naar deze structuren te geleiden, wordt ook steeds een ecoraster geplaatst. Uit niet gepubliceerde gegevens (onder andere van het ecoraster langs de N25 in het Meerdaalwoud) blijkt dat het aantal verkeersongevallen met reeën herleid wordt tot nul. Op die manier wordt ook de verkeersveiligheid voor de weggebruiker stevig verhoogd.
Ook in de toekomst zal worden verder gewerkt aan de ontsnippering van het Vlaamse wegennet. Daarbij zal worden gebruik gemaakt van de ontsnipperingsstrategie van het agentschap Wegen en Verkeer. Er zitten 5 verschillende manieren van aanpak verzameld in die strategie. Het gaat over een gebiedsgerichte aanpak, over een soortgerichte aanpak, over een projectgerichte aanpak, over een infrastructuurgerichte aanpak met inbegrip van basisontsnippering en over de ontwerprichtlijn Natuurtechniek.
De gegevens uit de databank van www.dierenonderdewielen.be zullen in de toekomst aanleiding geven tot het uitwerken van een ontsnipperingsproject. Ook gegevens uit monitoringstudies van bestaande ontsnipperingsprojecten en andere soortgerichte onderzoeken kunnen eveneens aanleiding geven tot nieuwe projecten.

Tussentijdse evaluatie

Er zijn op dit ogenblik 2 tussentijdse rapporten goedgekeurd. Telkens is een evaluatie gemaakt van de geleverde inspanningen en van de verkregen resultaten. Die evaluatie is in beide gevallen positief geweest. Een doorgedreven evaluatie is voorzien op het einde van het project.
Tussen 15 mei 2008 en 15 juni 2010 werden in totaal 8.171 verschillende meldingen uit Vlaanderen en Brussel verzameld van in totaal 12.663 grotere dierlijke verkeerslachtoffers (vogels, zoogdieren, amfibieën of reptielen) via de website www.waarnemingen.be.
Vanaf 15 april 2010 is het projectscherm www.dierenonderdewielen.be actief. Dit is ook gekoppeld aan het menu Invoeren > Verkeersslachtoffer op www.waarnemingen.be.
Via deze pagina’s kan zowel door geregistreerde als niet-geregistreerde gebruikers melding gedaan worden. Er gebeurden via deze weg al 3.628 meldingen waarbij bijkomende informatie werd verzameld over type weg, ligging van het verkeersslachtoffer enz.
Aangezien het hier gaat over steekproeven en bovendien afkomstig van een beperkte periode, is het nog te vroeg om conclusies te trekken in verband met het aantal faunaslachtoffers, met soortspecificatie en met knelpunten qua locatie. Er kunnen nog geen absolute getallen worden afgeleid.
De dataset zal na 3 jaar werking (dus half 2012) hoe dan ook een unieke bron van informatie vormen die het beleidsmakers mogelijk zal maken om gerichter werk te maken van een faunavriendelijker wegeninfrastructuur.

Samenwerking

Het project ‘Dieren onder de wielen’ is een samenwerking tussen 3 partners: Natuurpunt Studie vzw, Vogelbescherming Vlaanderen vzw en de Vlaamse overheid. Hierbij voorzien Natuurpunt Studie vzw en Vogelbescherming Vlaanderen vzw een inbreng voor materiaalkost. De Vlaamse overheid (het departement Leefmilieu, Natuur en Energie) voorziet een inbreng voor personeelskosten.
Hierbij moeten natuurlijk ook de vrijwilligers worden vermeld die hun gegevens elektronisch doorgeven. De samenwerking loopt uitermate vlot en leidt ook tot de voorziene resultaten.

Overleg met Agentschap Wegen en Verkeer

Uiteraard wordt er zeer regelmatig teruggekoppeld met het agentschap Wegen en Verkeer rond het project ‘Dieren onder de wielen’. De dienst NTMB van de afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft hiervoor contact met de cel Natuur en Milieu van de afdeling Planning en Coördinatie van het agentschap Wegen en Verkeer. Die samenwerking kadert in een jarenlange integratie door het ter beschikking stellen van verbindingsambtenaren vanuit zowel het departement Leefmilieu, Natuur en Energie als het agentschap Wegen en Verkeer. De werking rond ontsnippering van gewestwegen stoelt voor een belangrijk deel op deze integratie.
Ook het agentschap Wegen en Verkeer is overtuigd van de meerwaarde die de gegevens van het project ‘Dieren onder de wielen’ en de interpretatie daarvan kunnen leveren. De combinatie van een verhoging van de verkeersveiligheid met een betere bescherming van de biodiversiteit is daarvan het uiteindelijke resultaat.

Lees hier het volledig verslag van de parlementaire vraag (SV 104) over de evaluatie van "dieren onder de wielen".

Zie ook vraag om uitleg

Zie ook schriftelijke vraag