Ann Brusseel pleit voor wegwerken genderkloof in Vlaamse sportsector!

Ann Brusseel: "Op 10 juni 2010 ondervroeg ik minister Pascal Smet over de aanpak van de genderkloof binnen de Vlaamse sportsector. In zijn antwoord verwees de minister van Gelijke Kansen toen naar de Open Coördinatiemethode (OCM) en de beleidsdomein overschrijdende operationele doelstellingen om een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen te bewerkstelligen in de verschillende beleidsdomeinen van de samenleving. Voor sport wordt dit vertaald als " De participatie van ondervertegenwoordigde groepen vrouwen in de sportsector wordt verhoogd". De concretisering van deze doelstelling valt onder de bevoegdheid van de minister van Sport.

Zie verslag VOU 2035 aan minister Smet.

Ik wou van minister Muyters weten welke onevenwichten inzake man/vrouw-participatie in de sport hij prioritair wil aanpakken en of hij hieromtrent reeds actieplannen heeft uitgewerkt.

Minister Muyters wil een zo breed mogelijk sportbeleid voeren, waarin hij in een eerste fase meer inzichten wil verwerven met betrekking tot gender en gelijke kansen door het verzamelen en analyseren van bestaand wetenschappelijk onderzoek en goede praktijkvoorbeelden.

De minister zal zich in deze eerste fase beperken tot het informeren over bepaalde genderonevenwichten in de sportsector en permanent aandacht te schenken voor het thema gender in onderzoeksopdrachten van de Vlaamse overheid.

Ook de actieplannen zijn nog in een ontwerpfase. Tegen medio oktober zal een eerste versie van actieplannen voorgelegd worden aan de cel Gelijke Kansen Vlaanderen. De finale actieplannen 2011-2012 zullen in december worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Ann Brusseel: "Ik juich het uiteraard toe dat de minister een zo breed mogelijk sportbeleid wil voeren, maar hoop toch dat die eerste fase niet te lang duurt en dat de minister snel tot een concreet beleid ter zake komt! Ik zal er op blijven hameren dat er dringend actie nodig is om tot een meer evenwichtige participatie te komen binnen de Vlaamse sportsector!"

Lees hier het volledig verslag van de schriftelijke vraag (SV 536) over het genderbeleid in de sportsector.