Ann Brusseel ondervraagt minister Smet over de besteding van de middelen uit het Vlaams Brusselfonds voor 2012

Het Vlaams Brusselfonds is sinds de afschaffing van het kijk- en luistergeld in Brussel geheroriënteerd naar een impulsfonds, waarmee een brede waaier van projecten en initiatieven rond welzijn, cultuur en onderwijs worden gefinancierd.

Voor het jaar 2012 kon de minister beschikken over een bedrag van 4.824.000 euro  vanuit dat Brusselfonds. Ann Brusseel vroeg aan minister Smet waarvoor die centen werden gebruikt.

Minister Smet gaf volgend overzicht:

Het Vlaams Brusselfonds werd in 2012 voornamelijk ingezet voor de financiering van:

Het Vlaams Brusselfonds is sinds de afschaffing van het kijk- en luistergeld in Brussel geheroriënteerd naar een impulsfonds, waarmee een brede waaier van projecten en initiatieven rond welzijn, cultuur en onderwijs worden gefinancierd.

Voor het jaar 2012 kon de minister beschikken over een bedrag van 4.824.000 euro  vanuit dat Brusselfonds. Ann Brusseel vroeg aan minister Smet waarvoor die centen werden gebruikt.

Minister Smet gaf volgend overzicht:

Het Vlaams Brusselfonds werd in 2012 voornamelijk ingezet voor de financiering van:

 • kleine onderhouds- en herstellingskosten aan het gebouwencomplex van het Huis van het Nederlands Brussel en de financiering van een gebouwenbeheerder;
 • investeringswerken aan de achterbouw van het Huis van het Nederlands Brussel;
 • de financiering van de canon voor de erfpachtovereenkomst voor Muntpunt;
 • verbouwingswerken en de inrichting van het gebouwencomplex van Muntpunt;
 • de subsidiëring van de vzw Kenniscentrum Woonzorg Brussel voor zijn werking in 2012;
 • een investeringssubsidie aan de vzw FM Brussel;
 • een subsidie aan Denkmal voor het project “Art@school”;
 • een subsidie voor 2 inloopteams.

Met uitzondering van de laatste drie projecten (FM Brussel, Denkmal en 2 inloopteams) gaat het om recurrente dossiers/projecten die ieder jaar in het jaarverslag van het Vlaams Brusselfonds worden toegelicht.

Aan FM Brussel werd 139.629 euro toegekend voor de vervanging en vernieuwing van diverse apparatuur.

Aan het project Art@school door Denkmal werd 75.000 euro toegekend. Het is een kunsteducatief pilootproject voor het basis- en secundair onderwijs dat dit en vorig schooljaar loopt in het Sint-Jan Berchmanscollege.

De inloopteams 'Huis der Gezinnen' en 'Zita' werden elk voor 10.000 euro gesubsidieerd voor het uitvoeren van een project betreffende de versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige Brusselse preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar het onderwijs. Het doel van de beide initiatieven is om ouders te versterken in hun ouderrol en om peuters tijdig en goed voorbereid te laten doorstromen naar het kleuteronderwijs. Ook kind en Gezin en het team Armoedebestrijding kenden elk hetzelfde bedrag toe aan beide initiatieven.

In 2013 zullen naast de recurrente dossiers (Huis van het Nederlands,  Muntpunt, …) de volgende projecten gefinancierd worden.

 • de verlengde subsidiëring van de 2 inloopteams (‘Huis der Gezinnen’ en ‘Zita’) voor telkens 10.000 euro;
 • het verlenen van een aanvullende subsidie ten belope van 150.000 euro aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, naar aanleiding van de uitvoering van het kunstendecreet voor de periode 2013-2016;
 • een investeringssubsidie van 458.550 euro aan de vzw Art Basics for Children voor de bouw van een nieuw volume ter uitbreiding van het bestaande ABC-huis, gelegen op het Gaucheret-plein 13, 1030 Brussel.
 • een subsidie van 300.000 euro (150.000 euro in 2013 en 150.000 euro in 2014) aan de vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel voor het project “crossmediale kunstinitiatie / blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) Brussel”, dat loopt in 2013 tot eind 2014.

Ann Brusseel: "Op mijn vraag over overleg en afstemming over die projecten met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stelde minister Smet dat er overleg is voor die projecten waarbij beide overheden als subsidiërende of als faciliterende overheid betrokken zijn. Dat is het geval voor Muntpunt en voor het deeltijds kunstonderwijs."

In bijlage kunt u de schriftelijke vraag (SV 431) van Ann Brusseel aan minister Smet over de projecten gesubsidieerd met het Brusselfonds lezen.