Ann Brusseel dient motie van aanbeveling in bij beleidsbrief Gelijke Kansen 2011-2012

Op het vlak van het beleid rond Gelijke Kansen vraagt Ann Brusseel samen met haar collega's Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten, Fientje Moerman en Sas Van Rouveroij aan de Vlaamse Regering:

Op het vlak van het beleid rond Gelijke Kansen vraagt Ann Brusseel samen met haar collega's Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten, Fientje Moerman en Sas Van Rouveroij aan de Vlaamse Regering:

1° binnen de open coördinatiemethode (OCM) dringend werk te maken van het opstellen van gelijkekansenindicatoren en actieplannen voor het nieuwe thema ‘handicap’;
2° binnen de open coördinatiemethode dringend werk te maken van een OCM-doelstellingenkader, indicatoren en actieplannen voor het nieuwe thema ‘toegankelijkheid van informatie’;
3° in de beleidsnota’s en de beleidsbrieven consequent aan te geven op welke manier de implementatie van de OCM-doelstellingen wordt gerealiseerd;
4° effectief werk te maken van een middenveldanalyse binnen het thema ‘gender en seksuele identiteit’ met het oog op het opstellen van duidelijke financieringscriteria voor organisaties;
5° de VLIOM-databank (databank Vlaamse instellingen, organen en mandaten) als monitoringinstrument voor de samenstelling van advies- en bestuursorganen te optimaliseren en ervoor te zorgen dat die databank volledige en correcte informatie weergeeft;
6° aandacht te besteden aan de bestrijding van het ‘glazen plafond’ door het aanleggen van een bestand van potentiële bestuurders waaruit kan worden gerekruteerd, te stimuleren, maar ook door blijvend aandacht te hebben voor een gezinsvriendelijk beleid zoals flexibele kinderopvang;
7° bedrijven te sensibiliseren en vatbaar te maken voor het feit dat het samenstellen van gemengde teams, bestaande uit mannen en vrouwen, een positief effect hebben op de bedrijfsresultaten;
8° de timing van de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van een Vlaams actieplan ter bestrijding van de loopbaankloof mannen-vrouwen te respecteren zodat dat plan daadwerkelijk klaar is tegen het eind van de legislatuur;
9° binnen de voorbereidende werkzaamheden inzake het opstellen van een Vlaams actieplan ter bestrijding van de loopbaankloof mannen-vrouwen aandacht te hebben voor de kwetsbare groep alleenstaande ouders;
10° ervoor te zorgen dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap naleving krijgt;
11° maatregelen te nemen om de knelpunten rond de uitvoering van het decreet van 9 maart 2009 houdende toegankelijkheid van publieke personen met een assistentiehond, weg te werken;
12° beleidsmatig gevolg te geven aan de resultaten van het tweede Zzzip-onderzoek naar de leefsituatie van holebi’s in Vlaanderen en het onderzoek ook in de toekomst op regelmatige basis verder te zetten;
13° leerkrachten aan te sporen en te begeleiden om leerlingen op de juiste manier te informeren over en te sensibiliseren voor de problematiek van het stijgende aantal hiv-besmettingen en de opmars van soa’s;
14° gevolg te geven aan de aanbevelingen die worden geformuleerd in het rapport van Cavaria naar aanleiding van de Roze Belweek voor oudere holebi’s en na te gaan of het initiatief voor herhaling vatbaar is. Tevens moeten rust- en verzorgingsinstellingen worden aangezet tot een diversiteitstoets van hun intakeformulieren en tot het aanbieden van extra opleiding voor zowel het verzorgend personeel als het andere personeel;
15° aandacht te besteden aan het bestrijden van homofoob geweld, zeer in het bijzonder in de grootsteden, onder meer door overleg te plegen met de bevoegde gemeentebesturen en door holebi’s te sensibiliseren om officieel aangifte te doen wanneer ze het slachtoffer van homofoob geweld worden;
16° blijvend inspanningen te doen ten aanzien van allochtonen om het taboe in verband met homoseksualiteit te doorbreken, evenals het welbevinden van allochtone holebi’s te verbeteren;
17° de holebiverenigingen te betrekken bij de uitvoering van het nieuwe decreet Interlandelijke Adoptie en telkens af te toetsen of de uitvoeringsbepalingen geen benadeling van koppels van hetzelfde geslacht inhouden;
18° met het oog op de verdere ontwikkeling van een holebivriendelijke werkvloer te onderzoeken of er in Vlaanderen een analoog systeem als www.sfeermeter.com kan worden opgezet waardoor aan de hand van een vragenlijst kan worden gecheckt of ondernemingen voldoende holebi- en transgendervriendelijk functioneren;
19° het bestrijden van homofobie in de sport voort te zetten en daartoe voorbereidingen te treffen om concrete initiatieven te ontwikkelen naar aanleiding van de organisatie van de World Outgames in Antwerpen in 2013.

Deze motie van aanbeveling werd op 21/12/2011 verworpen in de plenaire vergadering.

Motie van aanbeveling 1319 (2011-2012) – Nr 3 van Open Vld bij de beleidsbrief Gelijke Kansen 2011-2012

Dossierverloop

Beleidsbrief Gelijke Kansen 2011-2012