Ann Brusseel dient motie van aanbeveling in bij beleidsbrief Gelijke Kansen 2010-2011

Ann Brusseel: "Samen met mijn collega's Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop, Fientje Moerman en Sven Gatz ben ik er van overtuigd dat Vlaanderen meer en betere inspanningen kan leveren op het vlak van Gelijke Kansen."

Ann Brusseel: "Samen met mijn collega's Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop, Fientje Moerman en Sven Gatz ben ik er van overtuigd dat Vlaanderen meer en betere inspanningen kan leveren op het vlak van Gelijke Kansen."

Ann Brusseel: “ Gelet op de bespreking van de beleidsbrief Gelijke Kansen 2010-2011 en de antwoorden van minister Pascal Smet, gelet op de intenties van de minister zoals geformuleerd in de beleidsnota Gelijke Kansen 2009-2014 vroegen wij de Vlaamse Regering rekening te houden met 15 punten in haar Gelijke Kansenbeleid voor 2010-2011:"

 1. de realisatie van de OCM-doelstellingen met betrekking tot het onderdeel ‘gender’ te monitoren op basis van de uiteindelijk geformuleerde genderindicatoren (OCM: open coördinatiemethode);
 2. in de beleidsnota’s en de beleidsbrieven consequent aan te geven op welke manier de implementatie van de OCM-doelstellingen wordt gerealiseerd;
 3. binnen het nieuwe OCM-doelstellingenkader ‘gender’ effectief werk te maken van de ondersteuning en facilitering van vrouwelijk ondernemerschap;
 4. binnen de OCM-werking dringend werk te maken van het opstellen van gelijkekansenindicatoren tot het nieuwe thema ‘handicap’ alsook van een doelstellingenkader voor ‘handicap’ en ‘toegankelijkheid van informatie’;
 5. om bij de uittekening van een Vlaams actieplan ‘Bestrijding van de Loopbaankloof mannen en vrouwen’ tevens oplossingen aan te reiken voor het wegwerken van de loonkloof;
 6. een Vlaams actieplan ‘Het doorbreken van het glazen plafond’ uit te werken om de instroom van vrouwen in bestuursorganen en leidinggevende functies in de organen gelieerd aan de Vlaamse overheid als ook in de privésector te bevorderen en daarbij in te zetten op flankerende maatregelen;
 7. de ambitie te hebben om binnen het gelijkekansenbeleid in combinatie met het VNVerdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap, invloed uit te oefenen op de rechten van personen met een handicap in domeinen zoals Welzijn, Werkgelegenheid en Onderwijs;
 8. binnen het gelijkekansenbeleid blijvend aandacht te hebben voor een integraal toegankelijkheidsbeleid;
 9. een seksuele gezondheidsdoelstelling te bepalen die ook betrekking heeft op de preventie van andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s);
 10. in samenwerking met de Federale Regering en de andere gemeenschappen prioritair werk te maken van een gecoördineerd hiv-, aids- en soa’s-beleid en daarvoor een hiven aidscommissaris aan te stellen, die met de uitvoering van die coördinatie zal worden belast;
 11. een brede voorlichtingscampagne met betrekking tot preventie van hiv-besmetting, aids en soa’s te ontwikkelen, waarbij ook Sensoa en de holebihoreca worden betrokken om extra aandacht te besteden aan de grootste risicogroep, namelijk mannen die seks hebben met mannen (MSM’s);
 12. bij de uitwerking van een nieuw actieplan over preventie en zelfdoding een gerichte aanpak te ontwikkelen naar holebi’s en transgenders toe, met bijzondere aandacht voor jonge lesbische meisjes en oudere holebi’s;
 13. naast het organiseren van een Roze Belweek ander initiatieven te ontwikkelen die moeten leiden tot een betere aanvaarding en integratie van oudere holebi’s en transgenders in de zorgsector, meer bepaald door rust- en verzorgingsinstellingen aan te zetten tot een diversiteitstoets van hun intakeformulieren en tot het aanbieden van extra opleiding aan zowel het verzorgend personeel als het andere personeel;
 14. het Adoptiedecreet zoals vooropgesteld te wijzigen op basis van de aanbevelingen van de staten-generaal over internationale adoptie met het oog op het vergemakkelijken en beter ondersteunen van adopties door koppels van hetzelfde geslacht;
 15. blijvend aandacht te hebben voor de uitbouw van een holebivriendelijke werkvloer, het bestrijden van homofobie in de sport en een continuering van de doelgroepgerichte aanpak voor allochtonen.

Deze motie van aanbeveling werd op 23/12/2010 in de plenaire vergadering verworpen.

Motie van aanbeveling  747 (2010-2011) N° 2 Open Vld bij de beleidsbrief Gelijke Kansen 2010-2011

Dossierverloop

Beleidsbrief Gelijke Kansen 2010-2011