Ann Brusseel dient motie van aanbeveling in bij beleidsbrief Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2011-2012

Ann Brusseel en Fientje Moerman vragen de Vlaamse Regering het volgende:

Ann Brusseel en Fientje Moerman vragen de Vlaamse Regering het volgende:

Het Vlaams Parlement,
– gehoord de bespreking van de beleidsbrief Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2011-2012;
– gehoord het antwoord van Vlaams minister-president Kris Peeters;
– gelet op:
1° de noodzaak om in tijden van budgettaire schaarste de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, maximaal te zoeken naar synergieën met andere actoren en versnippering tegen te gaan;
2° de overschrijding van de uiterste datum voor omzetting van de Europese richtlijn inzake wapenhandel (30 juni 2011) en het feit dat de datum van inwerkingtreding van die richtlijn (30 juni 2012) met rasse schreden nadert;
3° het feit dat de cijfers inzake de Vlaamse export en het aantrekken van buitenlandse investeringen in Vlaanderen in de beleidsbrief louter worden vergeleken met de Vlaamse cijfers van de voorgaande jaren, en niet met de prestaties van vergelijkbare landen;
4° de focusstrategie van de Vlaamse Regering inzake internationaal ondernemen, die zich op maar liefst 25 landen richt waar meer dan twee derde van de wereldbevolking woont, waaronder alle BRICS-landen (BRICS: Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika), al onze buurlanden, de Verenigde Staten, Turkije, Japan en Zuid-Korea, waardoor men moeilijk nog van een focusstrategie kan spreken;
5° het feit dat de beleidsbrief met geen woord rept over ‘gender mainstreaming’ in het internationaal beleid en meer bepaald de ontwikkelingssamenwerking, terwijl het belang van de rol van vrouwen voor de ontwikkeling steeds meer de internationale agenda inzake ontwikkelingssamenwerking bepaalt;
6° de beleidskeuze van de Vlaamse Regering die in de beleidsbrief staat aangekondigd, om in haar steun aan multilaterale organisaties meer aan ‘core funding’ te doen in plaats van het ondersteunen van specifieke projecten, wat gezien het microscopische Vlaamse aandeel in het totale budget van die organisaties neerkomt op een blanco cheque;
7° het feit dat de Vlaamse studenten, universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen veel te winnen hebben bij een verdere internationalisering, maar dat de beleidsbrief op het vlak van academische diplomatie onvoldoende ambitie toont;
 

– vraagt de Vlaamse Regering:
1° het Vlaams Parlement in de komende beleidsbrieven beter te informeren over de prestaties van de Vlaamse export en de evolutie in de directe buitenlandse investeringen (‘foreign direct investment’ (FDI)) in Vlaanderen, door ze niet alleen te vergelijken met de eigen prestaties van de laatste jaren maar ook met die van de buurlanden en andere referentielanden, onder meer wat betreft het aandeel van de groeilanden in onze export, het aandeel van onze uitvoer in de totale wereldhandel, en het aandeel van onderzoeksintensieve en moeilijk na te maken producten (‘difficult-to-imitate research intensive’ (DRI)) in onze uitvoer;
2° in het licht van de wereldwijde economische crisis, dringend meer focus aan te brengen in het beleid inzake internationaal ondernemen en het aantrekken van directe buitenlandse investeringen;
3° over te gaan tot een inhoudelijke evaluatie van het Vlaamse postennetwerk in het buitenland;
4° zo snel mogelijk de Europese richtlijn inzake wapenhandel, waarvan de omzettingstermijn reeds verstreken is, in een decreet inzake in-, uit- en doorvoer van wapens om te zetten;
5° dringend meer aandacht te besteden aan de ‘gender mainstreaming’ van haar internationaal beleid en haar beleid inzake ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder;
6° eventuele ‘core funding’ van multilaterale organisaties te koppelen aan een intensief bouwen aan partnerschappen met andere donoren, inclusief de andere gemeenschappen en gewesten, de Federale Staat en andere EU-lidstaten en deelstaten, zodat Vlaanderen mee invloed kan uitoefenen op het beleid van die organisaties;
7° meer ambitie te hebben op het vlak van academische diplomatie, zodat het internationale potentieel van onze studenten en onderwijs- en onderzoeksinstellingen ten volle benut kan worden.

Deze motie van aanbeveling werd op 21/12/2011 verworpen in de plenaire vergadering.

Motie van aanbeveling 1302 (2011-2012) – Nr 4 van Open Vld bij de beleidsbrief Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2011-2012

Dossierverloop

Beleidsbrief Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2011-2012