Ann Brusseel dient motie van aanbeveling in bij beleidsbrief Brussel 2011-2012

Ann Brusseel: "Samen met mijn collega's Khadija Zamouri, Irina De Knop, Gwenny De Vroe en Sas Van Rouveroij ben ik er van overtuigd dat Vlaanderen meer en betere inspanningen kan leveren op het vlak van het beleid ten aanzien van onze hoofdstad: Brussel, daarom vragen wij de Vlaamse Regering het volgende:

Ann Brusseel: "Samen met mijn collega's Khadija Zamouri, Irina De Knop, Gwenny De Vroe en Sas Van Rouveroij ben ik er van overtuigd dat Vlaanderen meer en betere inspanningen kan leveren op het vlak van het beleid ten aanzien van onze hoofdstad: Brussel, daarom vragen wij de Vlaamse Regering het volgende:

 1. prioriteit te geven aan het kerntakendebat tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC);
 2. tijdig in te spelen op te verwachten gevolgen van de demografische explosie;
 3. op een realistische wijze de gevolgen van bepaalde grootstedelijke fenomenen (veiligheids- en leefbaarheidsproblemen en sociale problemen) verder mee te helpen opvangen;
 4. meer en beter samen te werken met alle betrokken overheden (met inbegrip van de Franse Gemeenschap) om onderwijsproblemen zoals capaciteit en kwaliteit, schooluitval, spijbelen, leerachterstand, het tekort aan leerkrachten enzovoort, aan te pakken;
 5. blijvend aandacht te hebben voor een betaalbare en kwalitatieve mobiliteit voor leerlingen en studenten uit het Nederlandstalig onderwijs in onze hoofdstad;
 6. inzake uitwerking van de projecten ‘Brede School’ in Brussel concrete resultaten te bereiken;
 7. na het eindrapport van de Task Force Brussel en na overleg met de VGC en het middenveld een voorstel voor een wettelijke Brusselnorm te formuleren dat rekening houdt met de demografische ontwikkeling in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;
 8. blijvend aandacht te hebben voor armoedebestrijding in onze hoofdstad, in nauwe samenwerking met de minister bevoegd voor de armoedebestrijding, en de minister bevoegd voor het stedenbeleid, enerzijds en de bevoegde ministers van andere beleidsniveaus anderzijds;
 9. verdere concrete resultaten te boeken op het vlak van de woonzorg in Brussel;
 10. inzake gewestelijke dossiers met grensoverschrijdende gevolgen overleg te plegen met de betrokken gewesten;
 11. eensgezind verder te werken aan een positief imago van onze hoofdstad, in Vlaanderen, met inbegrip van de rand rond Brussel;
 12. bescheiden om te springen met financiële middelen in het kader van de 11 juliviering."

Deze motie van aanbeveling werd op 21/12/2011 verworpen in de plenaire vergadering.

Motie van aanbeveling 1320 (2011-2012) – Nr 2 van Open Vld bij de beleidsbrief Brussel 2011-2012

Dossierverloop

Beleidsbrief Brussel 2011-2012