Ann Brusseel dient motie van aanbeveling in bij beleidsbrief Brussel 2010-2011

Ann Brusseel: "Samen met mijn collega's Irina De Knop, Gwenny De Vroe en Sven Gaz ben ik er van overtuigd dat Vlaanderen meer en betere inspanningen kan leveren op het vlak van het beleid ten aanzien van onze hoofdstad: Brussel."

Gelet op de volgende punten:

Ann Brusseel: "Samen met mijn collega's Irina De Knop, Gwenny De Vroe en Sven Gaz ben ik er van overtuigd dat Vlaanderen meer en betere inspanningen kan leveren op het vlak van het beleid ten aanzien van onze hoofdstad: Brussel."

Gelet op de volgende punten:

 • de bespreking van de beleidsbrief Brussel 2010-2011;
 • het antwoord van Vlaams minister Pascal Smet;
 • de intenties van de minister, geformuleerd in de beleidsnota 2009-2014;
 • het engagement van een betrokken Vlaanderen bij de uitdagingen waar Brussel voor staat en gelet op de betrachting om de Brusselaars zoveel mogelijk te betrekken bij het toekomstproject 2020 van Vlaanderen;
 • de geëngageerde rol van Vlaanderen in een gemeenschappelijk toekomstproject voor Brussel en de positieve band tussen Vlaanderen en Brussel;
 • het feit dat de Vlaamse Regering in het ontwikkelen van haar beleid steeds moet nagaan wat de implicaties ervan zijn voor Brussel (Brusseltoets) en daartoe in de nodige middelen moet voorzien, berekend op 30% van de Brusselse bevolking (Brusselnorm);
 • het feit dat de uitdagingen voor onze hoofdstad door de demografische druk de komende decennia nog zullen toenemen.

Vragen wij de Vlaamse Regering om in haar Brusselbeleid werk te maken van volgende punten:

 1. onderzoek, overleg en besluitvorming sneller op elkaar te laten volgen om sneller tot concrete resultaten te komen;
 2. prioriteit te geven aan het kerntakendebat tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
 3. op een realistische wijze de gevolgen van bepaalde grootstedelijke fenomenen veiligheids- en leefbaarheidsproblemen en sociale problemen) verder mee te helpen opvangen;
 4. dringend werk te maken van armoedebestrijding in onze hoofdstad in nauwe samenwerking met Vlaams minister Ingrid Lieten (Armoedebestrijding) en Vlaams minister Freya Van den Bossche (Steden) enerzijds en de bevoegde ministers van andere beleidsniveaus anderzijds;
 5. meer en betere samenwerking te realiseren tussen de verschillende overheden en instanties om onderwijsproblemen zoals capaciteit en kwaliteit, schooluitval, spijbelen en leerachterstand aan te pakken;
 6. inzake kinderopvang, onderwijs, vrijetijdsaanbod enzovoort, tijdig in te spelen op de demografische verwachtingen en uitdagingen.

Deze motie van aanbeveling werd op 23/12/2010 verworpen in de plenaire vergadering.

Motie van aanbeveling 748 (2010-2011) – Nr 2 van Open Vld bij de beleidsbrief Brussel 2010-2011

Dossierverloop

Beleidsbrief Brussel 2010-2011