Ann Brusseel dient 2 amendementen in bij de begroting onderwijs 2011 voor oprichting expertisecentrum.

Ann Brusseel: "Samen met mijn collega Marleen Vanderpoorten diende ik 2 amendementen in op de begroting 2011 voor het beleidsdomein onderwijs. De bedoeling is om 250.000 euro vrij te maken voor de opstart en werking van een expertisecentrum in het kader van het participatiedecreet. De bedoeling van dit expertisecentrum is om de verschillende geledingen van de school te ondersteunen om op een doordachte en onderbouwde manier te leren omgaan met participatie en dus met democratische waarden."

Ann Brusseel: "Samen met mijn collega Marleen Vanderpoorten diende ik 2 amendementen in op de begroting 2011 voor het beleidsdomein onderwijs. De bedoeling is om 250.000 euro vrij te maken voor de opstart en werking van een expertisecentrum in het kader van het participatiedecreet. De bedoeling van dit expertisecentrum is om de verschillende geledingen van de school te ondersteunen om op een doordachte en onderbouwde manier te leren omgaan met participatie en dus met democratische waarden."

AMENDEMENT Nr. 5
voorgesteld door de dames Marleen Vanderpoorten en Ann Brusseel

A. In basisallocatie FB0 FC011 1211 het niet-gesplitste krediet van “335 duizend euro”
brengen op “210 duizend euro”. (Vermindering met 125 duizend euro)
B. In basisallocatie FB0 FC0035 3300 het niet-gesplitste krediet van “447 duizend euro”
brengen op “322 duizend euro”. (Vermindering met 125 duizend euro)

VERANTWOORDING
De indieners van dit amendement wensen in een bedrag van 250.000 euro te voorzien voor de werking van een expertisecentrum in uitvoering van titel III van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad (zie amendement nr. 6). Om die reden wordt middels dit amendement tweemaal een bedrag van 125.000 euro niet-gesplitste kredieten verminderd, meer bepaald op de basisallocatie FB0 FC011 1211 “Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – Projecten Onderwijs” en op de basisallocatie FB0 FC035 3300 “Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen – Projecten Onderwijs”.

AMENDEMENT Nr. 6
voorgesteld door de dames Marleen Vanderpoorten en Ann Brusseel

FB0 DEPARTEMENT OV
C Algemeen

Een basisallocatie invoegen die luidt als volgt:

ENT PR ESR OM LIT TEKST NGK
FB0 FC063 1211 1 2 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN
(VERGOED AAN
ANDERE SECTOREN DAN
DE OVERHEIDSSECTOR) –
EXPERTISECENTRUM IN UITVOERING
VAN TITEL III VAN
HET DECREET VAN 2 APRIL
2004 BETREFFENDE PARTICIPATIE
OP SCHOOL EN DE
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD
250

VERANTWOORDING
De indieners van dit amendement wensen in een bedrag van 250.000 euro te voorzien voor de opstart en werking van een expertisecentrum in uitvoering van titel III van het  decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad (het zogenaamde Participatiedecreet).

In het Participatiedecreet wordt voorzien in een expertisecentrum om de verschillende geledingen van de school te ondersteunen om op een doordachte en onderbouwde manier te leren omgaan met participatie en dus met democratische waarden.

De vorige minister van Onderwijs heeft dit expertisecentrum nooit opgericht en van de ondersteuning van leerkrachten en scholen is dus ook nooit iets in huis gekomen. Vandaag blijkt echter dat jongeren een gebrek aan burgerzin hebben, hetgeen via de oprichting van het voornoemde expertisecentrum deels kon voorkomen worden.

Ondanks de talrijke vragen van verschillende politieke partijen is de echte ondersteuning voor inspraak op school altijd dode letter gebleven. De vorige minister heeft altijd verwezen naar de evaluatie van het decreet om dan te beslissen of het centrum er zou komen. Deze evaluatie is afgerond in de lente van dit jaar en daaruit is gebleken dat er dringend nood is aan dit centrum.

Een andere studie van de Koning Boudewijnstichting die dateert van september dit jaar, focust vooral op de vraag naar ondersteuning bij burgerschapsvorming in het algemeen en het realiseren van de vakoverschrijdende eindtermen burgerschap in het bijzonder. Ook hier zijn de aanbevelingen duidelijk, namelijk “scholen hebben steun nodig”.

Ondanks al deze aanbevelingen en studies vult de Vlaamse Regering dit niet in door de oprichting van het voornoemde expertisecentrum en door het uittrekken van kredieten hiervoor in de begroting 2011.

Vandaar dit amendement dat voorziet in een krediet van 250.000 euro voor de oprichting en werking van een expertisecentrum.

Deze amendementen werden op 2/12/2010 ontvankelijk verklaard.

Amendementen op de uitgavenbegroting van 2011 – Stuk 15 (2010-2011) N° 4

Dossierverloop