Acties genderdiversiteit arbeidsmarkt

Verankering genderbeleid arbeidsmarktinstrumentarium

In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse Gelijke Kansenbeleid werd voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie het actieplan “verankering en versteviging genderbeleid in het EAD arbeidsmarktinstrumentarium” opgesteld.

Verankering genderbeleid arbeidsmarktinstrumentarium

In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse Gelijke Kansenbeleid werd voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie het actieplan “verankering en versteviging genderbeleid in het EAD arbeidsmarktinstrumentarium” opgesteld.

Dit actieplan had als strategische doelstelling “het verankeren en versterken van de aandacht voor gendergelijkheid binnen het streven naar evenredige participatie op de arbeidsmarkt en het implementeren van een diversiteitsbeleid binnen ondernemingen, organisaties en lokale besturen (EAD)”.

Pact 2020

Ann Brusseel: "Volgens het pact 2020 zouden alle bedrijven in Vlaanderen tegen 2020 een HR-beleid moeten voeren dat rekening houdt met de aanwezige diversiteit op de arbeidsmarkt. Ik vroeg de minister naar een overzicht van de huidige stand van zaken."

Via de inzet van de volgende elementen en instrumenten van het EAD beleid wil minister Muyters de doelstelling inzake diversiteit van het Pact 2020 bereiken:

1. Diversiteitsplannen

Een bedrijf kan een stuk tegemoetkoming krijgen in het ontwikkelen en uitoeren van een diversiteitsbeleid via een diversiteitsplan, naast gratis begeleiding. Sinds 2008 wordt gewerkt met een streefcijfer van 750 diversiteitsplannen per jaar. Sinds de opstart van dit beleid zijn er ongeveer 4000 diversiteitsplannen afgesloten die leidden tot een diversiteitsbeleid, een toepassing ervan en in veel gevallen een goede verankering. Sinds 2009 wordt het gebruik van diversiteitplannen zonder subsidie gestimuleerd waarbij het bedrijf wel aanspraak kan blijven doen op de gratis procesbegeleiding door een van de Vlaamse projectontwikkelaars EAD verbonden aan Resoc/Serr.

2. Diversiteitsprojecten

Maatgerichte en snelle vacaturebehandeling via jobkanaal.be.

Diversiteitwerking van de vakbonden: vorming en sensibilisering rond diversiteit, agenderen noodzaak diversiteitsbeleid, sensibiliseringscampagne effechecken.be

3. De structurele EAD projecten van de sociale partners en eigen organisaties van kansengroepen

Samenwerkingsprotocollen met o.a. het minderhedenforum en het gebruikersoverleg handicap en arbeid  

Haalbaarheid streefcijfer genderdiversiteitsplannen met centrale aandacht genderbewust personeelsbeleid

Ann Brusseel: "Uit de verslagfiche blijkt dat het vooropgestelde streefcijfer van 30 genderdiversiteitsplannen met centrale aandacht voor genderbewust personeelsbeleid in de verste verte niet gehaald werd. Hoe komt dit? Welke acties worden er naar de toekomst toe ondernomen om de doelstellingen rond een meer evenwichtige participatie op de arbeidsmarkt en het implementeren van een diversiteitsbeleid binnen ondernemingen, organisaties en lokale besturen te bereiken?"

De minister antwoordde dat het aantal "zuivere" genderdiversiteitsplannen inderdaad laag lag de voorbije jaren, maar dat er in zeer veel plannen wel genderacties werden opgenomen. In de meeste  bedrijven en organisaties met een diversiteisplan in 2008 of 2009 werden acties opgenomen mbt een betere afstemming werk -privé, het roldoorbrekend vervullen van functies en vacatures etc.

Wat betreft 2010 en volgende jaren bereft wordt een keuze gemaakt voor het streven naar een duurzaam HR-beleid binnen organisaties en ondernemingen. Dat is een strategisch organisatiebeleid dat de uitdagingen van vandaag en van de toekomst op de werkvloer aanpakt. Hiervoor ontwikkelen en continueren we de bestaande acties op diverse terreinen: evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, leeftijdsbewust personeelsbeleid, een strategisch competentiebeleid in bedrijven en organisaties, werkbaar werk en sociale innovatie. 

In het bijgevoegde antwoord kunt u hierover meer uitleg lezen.

Evaluatie sectorale genderacties 2007-2009

Ann Brusseel vroeg een evaluatie per sectorconvenant van de sectorale genderacties voor de afgelopen periode (2007-2009).

In de generatie sectorconvenants 2007-2009 waren er heel wat sectoren die bij wijze van diversiteitstoets horizontaal aandacht hadden voor kansengroepen waarin ook de doelgroep ‘vrouwen’ vervat zit. Een aantal sectoren maakten dit echter concreter in specifieke genderacties. Het betreft hier vooral de eerder industriële sectoren die traditioneel minder aantrekkelijk of populair zijn bij vrouwen. Vermits we ook vooral in deze sectoren knelpuntberoepen vaststellen kiezen sommige van deze sectoren er bewust voor om ook het potentieel van deze groep aan te snijden en acties op te zetten rond de instroom en tewerkstelling van vrouwen via imago- en promotiecampagnes, beroepenfilms, cursussen screenen op genderneutraliteit om deze toegankelijker te maken voor vrouwen,…

In het bijgevoegde antwoord kunt u lezen welke acties erin de sectoren transport en logisitek, electriciens en de artistieke sector werden ondernomen.

Opname genderacties in nieuwe generatie sectorconvenants 2010-2011

Ann Brusseel: "In welke mate worden sectorale genderacties opgenomen in de nieuwe generatie sectorconvenants 2010-2011? Wanneer zullen deze beschikbaar zijn?"

Met de generatie sectorconvenants 2010-2011 werd een andere weg ingeslaan. Daar waar sectoren vroeger ‘gedwongen’ werden in een modelconvenant worden sectoren nu gevraagd om vanuit een grondige sectoranalyse en visie op aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, levenslang leren en diversiteit prioriteiten te bepalen en daar concrete acties aan te koppelen.

22 sectorconvenants werden reeds goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 23 juli 2010.

In de reeds onderhandelde sectorconvenants voor volgende sectoren werden reeds genderacties vastgelegd.:

  • sectoren elektriciens
  • groene sectoren
  • houtsectoren
  • sector bezoldigd personenvervoer (bus en car)
  • social profit
  • taxisector

In het bijgevoegde antwoord kunt u lezen over welke genderacties het juist gaat.

De sectorconvenants van de scheikundige nijverheid, metaalarbeiders, metaalbedienden en kappers, fitness en schoonheidszorgen dienen nog goedgekeurd te worden op de Vlaamse Regering. Momenteel lopen er nog onderhandelingen met de sectoren betonindustrie, diamantnijverheid, glas, papier en karton, binnenscheepvaart en kleding, confectie en textielverzorging.

De sector van de betonindustrie voert momenteel, in samenwerking met Tempera, een onderzoek naar genderneutraliteit. Dit moet leiden tot aanbevelingen om de genderkloof te dichten en het HR beleid te sturen. Ook de sector van de glasindustrie geeft aan dat er dient onderzocht te worden hoe vrouwen worden aangetrokken tot functies die quasi exclusief door mannen worden uitgeoefend.

Ann Brusseel: "Ik zal de genderacties binnen sectorconvenants (zowel voor de reeds onderhandelde als voor de andere convenants) verder opvolgen. Ik ben ook benieuwd naar de resultaten van het onderzoek in de sector van de betonindustrie."

Lees hier het volledige verslag van de parlementaire vraag (SV 595) over acties rond genderdiveristeit binnen het arbeidsmarktbeleid.