Aanpassing GOK-decreet: Thuistaal nederlands bij inschrijving beter toetsen!

Het (stads)onderwijs is aan capaciteitsuitbreiding toe. Het Planbureau voorspelt een bevolkingsexplosie in de steden. In Brussel bijvoorbeeld zullen er in 2020 15% meer mensen zijn dan in 2008. Meer kinderen betekent meer inschrijvingen. De druk op het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad stijgt en dreigt op termijn onhoudbaar te worden. Nederlandstalige ouders moeten blijven terechtkunnen in de school van hun keuze.

Ons voorstel van decreet heeft een dubbel doel:

Het (stads)onderwijs is aan capaciteitsuitbreiding toe. Het Planbureau voorspelt een bevolkingsexplosie in de steden. In Brussel bijvoorbeeld zullen er in 2020 15% meer mensen zijn dan in 2008. Meer kinderen betekent meer inschrijvingen. De druk op het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad stijgt en dreigt op termijn onhoudbaar te worden. Nederlandstalige ouders moeten blijven terechtkunnen in de school van hun keuze.

Ons voorstel van decreet heeft een dubbel doel:

  1. De voorrang voor Nederlandstalige kinderen mag niet afhangen van een formele verklaring maar moet berusten op reële toetsing.
     
  2. De rol van de directies en de scholen activeren in wat zij vandaag als zeer passief ervaren t.a.v. de digitale inschrijvingsprocedure. Het is niet de bedoeling een soort verkapt taalexamen af te nemen, maar wel in een normaal gesprek te beoordelen of één van beide ouders in staat is de schoolloopbaan van hun kind(eren) in het Nederlands te volgen.

Daarom stellen wij voor de huidige 'verklaring op eer' juridisch te vervangen door een 'weerlegbaar vermoeden'. Anderstalige kinderen blijven ondertussen welkom in de Brusselse scholen, zij het in de juiste voorrangscategorie.
Uiteraard kan dit voorstel niet los gezien worden van de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Voorstel van decreet 454 houdende wijziging van het GOK-decreet van 28 juni 2020, met betrekking tot de verklaring van de ouders dat de thuistaal het Nederlands is.

Huidige stand van zaken in dit dossier.