Aandacht voor diversiteit & gender binnen de VDAB

Actieplan Di-Ge (diversiteit en gender)

In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid werd voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie het actieplan Di-Ge diversiteit en gender opgesteld door de VDAB.

Dit actieplan had als strategische doelstelling “het creëren van (meer) gendergelijkheid” en als operationele doelstelling “het wegwerken van de loopbaankloof.”

Actieplan Di-Ge (diversiteit en gender)

In het kader van de toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid werd voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie het actieplan Di-Ge diversiteit en gender opgesteld door de VDAB.

Dit actieplan had als strategische doelstelling “het creëren van (meer) gendergelijkheid” en als operationele doelstelling “het wegwerken van de loopbaankloof.”

Implementatie binnen opleidingsdienst VDAB

In de verslagfiche rond dit actieplan staat dat de verdere implementatie binnen de VDAB werd toevertrouwd aan de opleidingsdienst van de VDAB, Spoor 21.

Ik wou weten hoe de verdere implementatie van het Di-Ge project binnen de interne opleidingen van de VDAB verloopt.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat er binnen de interne opleidingsdienst van de VDAB, Spoor 21, geen verdere acties meer worden ondernomen met betrekking tot de verdere implementatie van het Di-Ge-project binnen de VDAB.

De Train-the-trainer opleiding 'Diversiteitscompetenties versterken' is slechts éénmalig gegeven (23/4 en 7/5/2009) aan een groep taalinstructeurs uit Brussel.

Momenteel biedt de interne opleidingsdienst Spoor 21 geen specifiek aparte module rond diversiteit en gender voor lesgevers/instructeurs. Spoor 21 biedt natuurlijk wel een open kalenderaanbod van verschillende opleidingen rond diversiteit en gender waar ook heel wat lesgevers/instructeurs op kunnen intekenen: Andere Culturen: Kennis en Begrip; Armoede; De brug maken tussen arbeid en psychisch lijden; Diversiteit en gesprekstechniek; Het traject naar arbeid voor klanten met psychische of psychiatrische problemen; Multicultureel empowerment; Omgaan met diversiteit; Taal en cultuur, …

Specifiek rond Di_Ge worden er geen verdere acties gepland omdat veel van het oefenmateriaal uit Di_Ge blijkbaar gelijkaardig is aan het materiaal dat in allerlei Spoor 21-opleidingen wordt aangeboden cfr intervisie, competentiedenken, …

De thema's diversiteit en gender zijn volgens de minister blijkbaar voldoende geïntegreerd in de interne opleidingen van de VDAB, waardoor specifieke opleidingen overbodig werden. Dat is positief, maar we moeten waakzaam blijven en ervoor zorgen dat deze thema's voldoende aan bod blijven komen in de interne opleidingen."

Implementatie van Di-Ge binnen diversiteitsbeleid als werkgever

In het Gelijke kansen en diversiteitsbeleid van de VDAB als werkgever wordt echter wel specifiek aandacht besteed aan het thema 'diversiteit en gender'. De stafdienst integriteit / diversiteit van de VDAB heeft zo een onderzoek georganiseerd naar de genderbalans in de VDAB, onder andere met het oog op de doorgroeimogelijkheden van vrouwen naar leidinggevende functies.

Hiernaast werd ook het interne netwerk (H)ECHTER! opgestart voor voornamelijk vrouwen die een leidinggevende en / of expertenfunctie ambiëren en die een interesse vertonen in de beleidsmatige aspecten. Dit netwerk dient in feite drie doelen:

1) De professionele inzichten over loopbaan, gender en leiderschap vergroten;
2) De visibiliteit van (vrouwelijke) medewerkers met potentieel verhogen;
3) Het persoonlijk netwerk en ervaringsuitwisseling stimuleren.

Omdat (H)ECHTER! heel positief werd geëvalueerd door de deelnemers en omdat VDAB gekozen heeft om te investeren in het verhogen van het aantal vrouwelijke leidinggevenden, worden deze netwerkbijeenkomsten opgenomen in het opleidingsaanbod van het interne opleidingsdienst van de VDAB (Spoor 21).

Ik ben tevreden dat de VDAB inzet op het wegwerken van de loopbaankloof en het verhogen van het aantal vrouwelijke leidinggevenden. Als het (H)ECHTER netwerk inderdaad zo'n succesformule is, moet in de toekomst nagedacht worden hoe dit uitgebreid en verruimd kan worden.

Lees hier het volledig verslag van de parlementaire vraag (SV 602) over het VDAB gelijkekansenbeleid.